De wet verbetering poortwachter? Een bescherming voor ondernemers en werknemers!

De wet verbetering poortwachter? Een bescherming voor ondernemers en werknemers!

Het is van groot belang dat werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat zijn om te werken, de juiste ondersteuning en begeleiding ontvangen. Dit geldt niet alleen voor werknemers zelf, maar ook voor werkgevers, met name voor kleine ondernemers. Om deze reden is de Wet Verbetering Poortwachter in het leven geroepen. In dit artikel zullen we bespreken wat deze wet inhoudt en hoe deze ondernemers beschermt.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is een regeling die ervoor zorgt dat werkgevers en werknemers samenwerken om zieke of arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Het doel van deze wet is om de duur van ziekteverzuim te verkorten en de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid te verkleinen.

Het proces van re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter legt een duidelijk proces vast voor de re-integratie van zieke werknemers. Dit proces begint zodra een werknemer ziek wordt en duurt tot het moment waarop de werknemer weer aan het werk kan. Het proces omvat verschillende stappen, waaronder het opstellen van een plan van aanpak, het regelmatig evalueren van de voortgang en het aanbieden van passende arbeid.

Het plan van aanpak

Een belangrijk onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter is het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan wordt gezamenlijk door de werkgever en werknemer opgesteld en bevat concrete afspraken en doelen met betrekking tot de re-integratie. Het plan dient uiterlijk in de achtste week van de ziekte te worden opgesteld en moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

De rol van de bedrijfsarts

Tijdens het re-integratieproces speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol. Deze arts beoordeelt de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en adviseert over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Daarnaast werkt de bedrijfsarts nauw samen met de werkgever en werknemer om passende maatregelen te nemen en de re-integratie te bevorderen.

Rechten en plichten van de werkgever

De Wet Verbetering Poortwachter geeft ook specifieke rechten en plichten aan werkgevers. Zo is de werkgever verplicht om passende arbeid aan te bieden aan de zieke werknemer, rekening houdend met diens mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast moet de werkgever zich inspannen om de werknemer te ondersteunen bij de re-integratie, bijvoorbeeld door het aanpassen van de werkplek of het aanbieden van scholing.

Bescherming van ondernemers

Voor kleine ondernemers kan het uitvallen van een werknemer als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid grote gevolgen hebben. De Wet Verbetering Poortwachter biedt echter ook bescherming aan deze ondernemers. Zo kan de werkgever in bepaalde gevallen een beroep doen op het UWV voor een tijdelijke financiële tegemoetkoming, genaamd de no-riskpolis. Daarnaast biedt de wet ook ondersteuning en advies aan werkgevers die met complexe re-integratievraagstukken te maken krijgen.